Skriv ut

Driftsstöd i föreningsägda anläggningar (2023)

Anläggningsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Socialt bokslut, Resultatrapport, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Stadgar, Kvitto

Ändamål
För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler så utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar.

Villkor
Vid beräkning av anläggningsstödet skall anläggningens nyttjandegrad och betydelse för kommunens verksamhet för åldersintervallet 4 - 25 år prioriteras.
Stöd som kan utgå baseras på anläggningens-/lokalens årliga godkända nettodriftkostnader och de investeringskostnader som eventuellt uppkommit under senaste verksamhetsåret.

Stöd som kan utgå baseras på följande kostnader:
  • Renhållning/sophämtning
  • Försäkringar
  • Vatten och avlopp
  • Sotning
  • Värme
  • El
  • Underhålls- och skötselkostnader.
Kultur- och fritidsnämnden skall årligen tillsammans med företrädare för föreningen besiktiga anläggningen-/lokalen.

Stöd
Anläggningsstöd kan högst utgå med 50 % av netto- och investeringskostnader till förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen i gruppaktivitet senaste verksamhetsåret för åldrarna 4 - 25 år, eller på annat sätt beskrivit verksamhetsomfattningen för dessa åldrar i anläggningen-/ lokalen.
För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar kan stöd utgå med högst 25%.
Anläggnings- och lokalstöd utgår för godkända kostnader och beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.

Ansökan
sker senast den 1 april årligen i FRi-systemet.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden.